Οι θάλασσες

Προσπάθησα να αποδώσω όχι τόσο τις θάλασσες, όσο το φως και τον αέρα που τις ζωντανεύουν.